سید جمال الدین کیست؟

جمعی از تحلیلگران تاریخ سیاسی یك قرن اخیر جهان اسلام، چنین تصوركرده اند كه اندیشه سیاسی سیدجمال‌الدین اسدآبادی كه با شیوه انقلاب و نوگرایانه درتفكرسیاسی اسلام همراه بوده است، زیربنای نهضت های احیای تفكردینی درجهان اسلام است. ادامه مطلب »

موسیقی در عصر ساسانیان

دوره حکومت ساسانیان بالغ بر چهارصد سال بطول انجامید و این عصر را در میان اعصار تاریخ ایران پیش از اسلام، درخشانترین دوره موسیقی نام نهاده اند. در این دوره قدرت متمرکز به جای قدرتهای پراکنده در ایران حاکمیت یافت و با تمرکز قدرت و جذب تدریجی ارباب هنر به دربار، زمینه رشد، پیشرفت و پرورش هنرمندان، بویژه موسیقی دانان فراهم آمد. ادامه مطلب »