اینترنت چقدر کاربر دارد؟

بر اساس Pingdome تعداد کاربران فعال اینترنت حدود 2.1 میلیارد نفر شده است. در حالی که این عدد در سال 2000 برابر بود با 360 میلیون کاربر. ادامه مطلب »