شرکت بیش از4000 دانش آموزدربرنامه های تابستانی کانون های فرهنگی تربیتی آموزش وپرورش ناحیه دو

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه دودرمراسم اختتامیه فعالیت های تابستانی کانون فرهنگی تربیتی اندیشه ی اسلامی این ناحیه گفت: بیش از4000 دانش آموزازبرنامه های تابستانی کانون های فرهنگی تربیتی آموزش وپرورش ناحیه دواستفاده کرده اند.

ادامه مطلب »