اعلام زمان سانس های تفریحی استخر لاله:

بنا به اعلام مدیر استخر لاله ،زمان سانس های تفریحی در روزهای فرد به شرح ذیل می باشد.

یک نظر بگذارید