مديركل جديد آموزش و پرورش استان كرمان :

مديريت بر جامعه آموزش و پرورش زماني توانمند است كه بتوان از همه نيروها به نحو مطلوب و مناسب استفاده نمود

80924921-5258142

مديركل جديد آموزش و پرورش استان كرمان با بيان اين مطلب كه داشتن نگاه سياسي به آموزش و پرورش و شوخي كردن و بازيچه گرفتن اين نهاد نيز بزرگترين ضربه را به جامعه و كل آموزش و پرورش وارد مي كند گفت:مديريت بر جامعه آموزش و پرورش زماني توانمند است كه بتوان از همه نيروها به نحو مطلوب و مناسب استفاده نمود.

ابراهيم جهانگيري روز چهارشنبه در آيين توديع و معارفه با اشاره به اينكه اهميت و ارزش آموزش و پرورش بر هيچ كس پوشيده نيست، افزود: افرادي كه اين ماموريت را بر عهده مي گيرند بايد از توانمندي و ظرفيت فكري بالايي برخوردار باشند و ظرف وجودي آنها به حدي باشد كه اين مجموعه را در ظرف خود جا دهد و برنامه ريزي كند.
وي ادامه داد: در كشور ما ايجاب مي كند كه هر چند سال يك بار تغيير و تحولاتي در مديريت ها انجام گيرد كه در اين زمينه بايد افرادي در اين جايگاه قرار گيرند كه بدانند ماموريت ها اعتباري است و انجام در درون اين ماموريت باقي مي ماند.
جهانگيري، اظهار كرد: آمادگي بازگشت به آموزش و پرورش را در خود احساس نمي كردم، آنچه كه پس از ماموريت بيش از 30 ساله در آموزش و پرورش من را تسليم كرد در ابتدا لطف وزير و همچنين محبت و تماس هايي بود كه تعدادي افراد با من داشتند و درخواست كردند كه اين مسووليت را بپذيرم.
مديركل آموزش و پرورش استان كرمان گفت: امروز كه اين مسووليت را قبول مي كنم با اين انگيزه است كه آموزش و پرورش غني ترين و بزرگترين دستگاه اجرايي و فكري كشور است.
وي ادامه داد: قبول ندارم كه امروز كسري اعتبار مشكل امروز آموزش و پرورش است، سرمايه هاي عظيمي در آموزش و پرورش نهفته است كه گاهي پرداختن به مسائل حاشيه اي ما را از پرداختن به اصل دور مي كند.
جهانگيري، با تاكيد بر اينكه ما بايد بر اساس شرايط و نيازهاي امروز جامعه آموزش و پرورش تصميم بگيريم، اظهار كرد: امروز نگراني اول معلمان و سرمايه انساني ما اين است كه جايگاه، منزلت، تقويت روحي و رواني آنها را بيمه نكرده ايم و نگراني از نارسايي معيشتي در مرحله دوم نگراني هاي آنها قرار دارد.
وي بيان كرد: نيروي انساني بايد در آموزش و پرورش آنچنان با يكديگر دوست رفيق و برادر باشند كه همه اقدامات ما مبتني بر فرهنگ و همراه با عزت و منزلت باشد.
مديركل آموزش و پرورش استان كرمان اظهار كرد: مديريت بر جامعه آموزش و پرورش را زماني توانمند مي دانم كه بتواند از همه نيروها به نحو مطلوب و مناسب و هر كس در جايگاه خود استفاده كند.
جهانگيري افزود: هر نيرويي را كه من نسبت به آموزش و پرورش دلسرد كنم و او به آموزش و پرورش پشت كند در واقع به همان ميزان به آموزش و پرورش لطمه وارد كرده ام.
وي با تاكيد بر استفاده از همه نيروهاي گذشته و حال، گفت: اين جابجايي هاي نبايد سنگي بر جلوي پاي مدير باشد كه نتواند حركت كند.
جهانگيري، تصريح كرد: با شناخت كامل نسبت به همه پتانسيل ها و نيروها به اموزش و پرورش بازگشتم تا با آرامش امورات تربيتي و آموزشي را دنبال كنيم.
منبع:روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمان

یک نظر بگذارید