رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني خبر داد :

رئيس مركز برنامه ريزي و آموزش نيروي انساني وزارت آموزش وپرورش از تغيير زمان برگزاري مصاحبه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد رجايي خبرداد.

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ،اسدي گرمارودي اظهار كرد: بر اساس نامه شماره 29170/1 مورخ 23/5/1391 سازمان سنجش آموزش كشور ، تاريخ برگزاري مصاحبه معرفي شدگان چند برابر ظرفيت رشته هاي تحصيلي دانشگاه فرهنگيان و دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي از تاريخ 4شهريور ماه  به 7 لغايت 14 شهريورماه سال جاري تغيير يافت .

یک نظر بگذارید