برگزاری جلسه ی هم اندیشی اصحاب فرهنگ و هنر درآموزش و پرورش ناحیه2کرمان

جلسه ی هم اندیشی اصحاب فرهنگ وهنر با حضور اساتید تئاتر،موسیقی،ادبیات،هنرهای دستی و تجسمی وبا هدف بررسی کمبودها ،تنگناها وچالشهای پیش روی هنرهای مختلف درمدارس ، درمحل کانون فرهنگی تربیتی اندیشه اسلامی آموزش وپرورش ناحیه2برگزار گردید.

دراین نشست صمیمی سید داوود ملکی مدیرآموزش وپرورش ناحیه2 ضمن قدردانی از فعالیت ها واقدامات انجام گرفته درزمینه ی اشاعه ی هنر دربین دانش آموزان این ناحیه،با اشاره به پتانسیل های موجود درآموزش وپرورش ناحیه2گفت:درزمینه ی فرهنگ وهنر باید براساس نیاز های دانش آموزان برنامه ریزی نمائیم وازهنردرجهت ایجاد روحیه ی شادابی ونشاط درمحیط مدرسه وعمق بخشیدن به آموزش استفاده نمائیم.

وی این جلسه را اقدامی عملی،برای پیشبرد هنر درمدارس دانست واز متولیان امر هنر درمدارس خواست: با تشکیل گروههای مختلف هنری درمدارس استعدادهای دانش آموزان را درزمینه های مختلف کشف واز بین آنان هنرمندان بزرگی راپرورش وبه جامعه معرفی نمایند.

مدیرآموزش وپرورش ناحیه 2ضمن سازنده خواندن نظرات حاضرین دراین جلسه،ابراز امیدواری کردباتعامل وهمدلی درجهت گسترش واشاعه فرهنگ وهنر درمدارس گام های موثری برداشته شود.

 درابتدای این جلسه شمسی معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش وپرورش ناحیه2،با اشاره به اقدامات انجام گرفته وبرگزاری مسابقات مختلف فرهنگی هنری دراین ناحیه گفت: بسیاری از هنرمندان ،از دل همین مسابقات برخاسته اند.

وی تعهد و تخصص را امری لازم وضروری برای هر هنرمندی دانست وگفت: برای تحقق وگسترش سه مقوله ی مهم هنر،مهارت و ورزش در مدارس  باید از نیروهای متخصص ومتعهد استفاده شود .

درادامه هریک ازاساتید وهنرمندان حاضردراین جلسه،ضمن مفید دانستن برگزاری این گونه جلسات،به بیان نظرات،پیشنهادات،نقاط قوت وضعف  و وضعیت هنرهای مختلف درمدارس پرداختندو بربکارگیری هنر، درجهت کیفیت بخشی به آموزش درمدارس تاکید کردند.

منبع خبر:روابط عمومی آموزش وپرورش ناحیه 2کرمان

یک نظر بگذارید